Νομική δήλωση

1. Παρουσίαση του ιστότοπου. Με βάση το άρθρο 6 της γαλλικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου υπ’ αριθμ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 αναφορικά με την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, οι χρήστες του ιστότοπου https://www.wikomobile.com/ ενημερώνονται για την ταυτότητα των διάφορων μερών που εμπλέκονται στην υλοποίηση και την εποπτεία του ιστότοπου: Ιδιοκτήτης: WIKO SAS –1, Rue du Capitaine DESSEMOND, 13007 MARSEILLES, Γαλλία Υπεύθυνος ανάπτυξης και προγραμματισμού: Massiliart Communication Υπεύθυνος δημοσιεύσεων: WIKO SAS Υπεύθυνος φιλοξενίας ιστότοπου: OVH, 2 Rue Kellermann - 59100 Roubaix - Γαλλία. 2. Όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η χρήση του ιστότοπου της WIKO SAS - www.wikomobile.com - συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, οποιαδήποτε στιγμή. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες του ιστότοπου https://www.wikomobile.com/ να ανατρέχουν σε αυτούς σε τακτική βάση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο εν λόγω ιστότοπος είναι διαθέσιμος για τους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ενδέχεται να αποφασίζονται διακοπές της λειτουργίας του για λόγους τεχνικής συντήρησης από τη WIKO SAS, η οποία θα επιδιώκει να ενημερώνει τους χρήστες εκ των προτέρων για τις ημερομηνίες και ώρες εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών. Ο ιστότοπος https://www.wikomobile.com/ ενημερώνεται τακτικά από τον [υπεύθυνος δημοσιεύσεων]. Ομοίως, η νομική δήλωση ενδέχεται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, είναι δεσμευτική για τους χρήστες, στους οποίους συνιστάται να ανατρέχουν σε αυτήν όσο το δυνατόν συχνότερα, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις διατάξεις της. 3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σκοπός του ιστότοπου https://www.wikomobile.com/ είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Επιδίωξη της WIKO SAS είναι να παρέχει πληροφορίες στον ιστότοπο που να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παραλείψεις, ανακρίβειες και ανεπάρκειες αναφορικά με τις ενημερώσεις, είτε οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα είτε σε υπαιτιότητα τρίτων συνεργατών που παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο https://www.wikomobile.com/ είναι αμιγώς επεξηγηματικές και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.wikomobile.com/ δεν είναι διεξοδικές. Παρέχονται με την πιθανότητα να υπάρξουν μεταγενέστερες αλλαγές στις πληροφορίες που δημοσιεύονται διαδικτυακά. Οι φωτογραφίες και το οπτικό υλικό στον ιστότοπο παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, δεν είναι δεσμευτικές βάσει σύμβασης και δεν επισύρουν ευθύνη εκ μέρους της WIKO SAS. Είναι δυνατό να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς προειδοποίηση. Η WIKO SAS διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπο. 4. Συμβατικοί περιορισμοί αναφορικά με τα τεχνικά δεδομένα. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για υλικές βλάβες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον πλέον εξελιγμένο και απαλλαγμένο από ιούς εξοπλισμό, καθώς και χρησιμοποιώντας ένα τελευταίας γενιάς, ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης. 5. Πνευματική ιδιοκτησία και δημιουργία παράνομων αντιγράφων. Η WIKO SAS είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή διατηρεί τα δικαιώματα χρήσης για όλα τα στοιχεία που διατίθενται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, του λογότυπου, των εικονιδίων, του ήχου και του λογισμικού. Απαγορεύεται οποιουδήποτε είδους αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση ή προσαρμογή του παρόντος ιστότοπου, ολική ή εν μέρει, ανεξαρτήτως του μέσου ή της διαδικασίας, χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της WIKO SAS. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε στοιχείων περιέχονται σε αυτόν θα θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση και θα διώκεται ποινικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και σύμφωνα με τον γαλλικό κώδικα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 6. Περιορισμοί ευθύνης. Η WIKO SAS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση και έμμεση βλάβη που προκαλείται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο της WIKO SAS και η οποία οφείλεται είτε στη χρήση εξοπλισμού που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4 είτε στην εμφάνιση σφάλματος λογισμικού ή ασυμβατότητας. Επιπλέον, η WIKO SAS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση βλάβη (όπως, για παράδειγμα, απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που οφείλεται στη χρήση του ιστότοπου https://www.wikomobile.com/ Στη διάθεση των χρηστών τίθενται διαδραστικοί χώροι (οι οποίοι προσφέρουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην περιοχή επικοινωνίας). Η WIKO SAS διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται σε αυτήν την περιοχή το οποίο παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν στη Γαλλία και, ιδιαίτερα, τις διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων. Κατά περίπτωση, η WIKO SAS διατηρεί επίσης το δικαίωμα να υποβάλει αγωγή κατά του χρήστη για αστική ή/και ποινική ευθύνη εκ μέρους του, ιδιαίτερα στην περίπτωση μηνυμάτων ρατσιστικού χαρακτήρα ή που είναι προσβλητικά, δυσφημιστικά ή έχουν πορνογραφικό περιεχόμενο, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου (κείμενο, φωτογραφίες κ.λπ.). 7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα στη Γαλλία προστατεύονται από τη γαλλική πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπ’ αριθμ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τη γαλλική πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπ’ αριθμ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του γαλλικού ποινικού κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995. Κατά τη χρήση του ιστότοπου https://www.wikomobile.com/ ενδέχεται να συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο https://www.wikomobile.com/, ο πάροχος πρόσβασης του χρήστη και η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η WIKO SAS συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το χρήστη για τις απαιτήσεις συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο https://www.wikomobile.com/. Ο χρήστης παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες με πλήρη γνώση του, ιδιαίτερα στην περίπτωση που εισάγει τις πληροφορίες ο ίδιος. Ως εκ τούτου, οι χρήστες του ιστότοπου https://www.wikomobile.com/ ενημερώνονται για το εάν είναι υποχρεωτικό για αυτούς ή όχι να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 και με βάση τη γαλλική πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπ’ αριθμ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, δηλαδή τη γαλλική πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί προστασίας δεδομένων, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση, να διορθώνουν ή να αμφισβητούν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τους αφορούν υποβάλλοντας γραπτό και υπογεγραμμένο αίτημα. Το εν λόγω αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του χρήστη που να περιλαμβάνει την υπογραφή του κατόχου και να αναφέρει τη διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να σταλεί η απάντηση. Καμία προσωπική πληροφορία σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπου https://www.wikomobile.com/ δεν δημοσιεύεται χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης, ούτε ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται, εκχωρείται ή πωλείται με οποιοδήποτε μέσο, οποιουδήποτε είδους, σε τρίτους. Μόνο σε περίπτωση εξαγοράς της WIKO SAS και των δικαιωμάτων της επιτρέπεται η μεταβίβαση των εν λόγω πληροφοριών σε οποιονδήποτε αγοραστή, ο οποίος, με τη σειρά του, θα δεσμεύεται από τις ίδιες υποχρεώσεις αναφορικά με την τήρηση και την τροποποίηση των δεδομένων που αφορούν τους χρήστες του ιστότοπου https://www.wikomobile.com/. Ο ιστότοπος δεν είναι δηλωμένος στην CNIL (τη γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων), επειδή δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις της γαλλικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 1ης Ιουλίου 1998, η οποία αντικαθιστά την οδηγία 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων. 8. Υπερσύνδεσμοι και cookie. Ο ιστότοπος https://www.wikomobile.com/ περιλαμβάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό υπερσυνδέσμων με άλλους ιστότοπους που έχουν δημιουργηθεί με την άδεια της WIKO SAS. Ωστόσο, η WIKO SAS δεν είναι σε θέση να ελέγξει το περιεχόμενο των ιστότοπων που οι χρήστες επισκέπτονται με αυτόν τον τρόπο και, ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Η περιήγηση στον ιστότοπο https://www.wikomobile.com/ είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση cookie στον υπολογιστή του χρήστη. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο δεν επιτρέπει μεν την ταυτοποίηση του χρήστη, αλλά καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησης ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο είναι σχεδιασμένα να υποβοηθούν τη μετέπειτα περιήγηση στον ιστότοπο, καθώς και για να επιτρέπουν διάφορες μετρήσεις της χρήσης του ιστότοπου. Η μη αποδοχή της εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τους υπολογιστές τους όπως περιγράφεται παρακάτω, προκειμένου να αποτρέψουν την εγκατάσταση cookie: Internet Explorer: Καρτέλα «Εργαλεία» / «Επιλογές Internet». Πατήστε «Εμπιστευτικότητα» και επιλέξτε «Αποκλεισμός όλων των cookies». Πατήστε «OK». Mozilla/Firefox: Καρτέλα «Επεξεργασία» / «Προτιμήσεις». Πατήστε «Σύνθετες» και επιλέξτε «Απενεργοποίηση cookie». Πατήστε «OK». 9. Διέπουσα νομοθεσία και απόδοση δικαιοδοτικής αρμοδιότητας. Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου https://www.wikomobile.com/est υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία. Την αποκλειστική δικαιοδοτική αρμοδιότητα θα έχουν τα δικαστήρια της Μασσαλίας (Γαλλία). 10. Βασικοί σχετικοί νόμοι. Γαλλική πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπ’ αριθμ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τροποποιηθείσα ιδιαίτερα από τη γαλλική πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπ’ αριθμ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την προστασία δεδομένων. Γαλλική πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπ’ αριθμ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 σχετικά με την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία. 11. Γλωσσάρι. Χρήστης: Ο χρήστης του Internet που συνδέεται στον παραπάνω αναφερόμενο ιστότοπο και τον χρησιμοποιεί. Προσωπικές πληροφορίες: «Πληροφορίες που καθιστούν δυνατή, με οποιαδήποτε μορφή, απευθείας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την ταυτοποίηση των ατόμων που αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες» (άρθρο 4 της γαλλικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου υπ’ αριθμ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).