ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Οι κινητές συσκευές Wiko συνοδεύονται από εγγύηση για χρονική περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς* και 6 μηνών για τα αξεσουάρ*. Η περίοδος ισχύος της εγγύησης αρχίζει τη χρονική στιγμή της αγοράς του προϊόντος από τον πρώτο τελικό χρήστη. Στα πλαίσια των ορίων που καθορίζονται από τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα, τυχόν μεταπώληση, επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν συνεπάγεται παράταση της περιόδου ισχύος της εγγύησης (στην περίπτωση αυτή, τα επισκευασμένα εξαρτήματα ή το προϊόν αντικατάστασης θα συνοδεύονται από εγγύηση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για 90 ημέρες από την ημερομηνία αντικατάστασης ή επισκευής). Όλα τα εξαρτήματα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία εξοπλισμού του προϊόντος που αντικαθίστανται θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Wiko. Για την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος, η Wiko μπορεί να χρησιμοποιήσει καινούρια ή ανακαινισμένα εξαρτήματα ή προϊόντα ή εξαρτήματα και προϊόντα που είναι παρόμοια με καινούριο εξοπλισμό.

Εάν η συσκευή σας παρουσιάσει δυσλειτουργία υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο, σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Wiko ή στην κυψέλη υποστήριξης της Wiko μέσω του ιστότοπού μας (www.wikomobile.com).
Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τα δεδομένα που περιέχονται στο τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να μην χαθούν κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση του τηλεφώνου σας. Η Wiko δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καταστροφή ή απώλεια περιεχομένου ως αποτέλεσμα της επισκευής ή της αντικατάστασης της συσκευής σας.

Όροι της εγγύησης και εξαιρέσεις
Κατά την αποστολή του προϊόντος σας, είναι πολύ σημαντικό:

- Να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται από τη Wiko αναφορικά με την αποστολή του προϊόντος σας.
- Να παρέχετε ένα αποδεικτικό της αρχικής ημερομηνίας αγοράς στο οποίο να δηλώνεται σαφώς η επωνυμία και η διεύθυνση του αντιπροσώπου, η ημερομηνία και ο τόπος αγοράς, ο τύπος προϊόντος, ο αριθμός σειράς και ο αριθμός IMEI.


Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα υλικών (των εξαρτημάτων) και σχεδίασης ή κατασκευαστικές ατέλειες.
Δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

1. Φυσιολογική φθορά από τη χρήση (συμπεριλαμβανομένων, ιδιαίτερα, φθορών του φακού της κάμερας, της μπαταρίας και της οθόνης) η οποία απαιτεί περιοδικές επισκευές και αντικαταστάσεις.

2. Ελαττώματα που προκαλούνται από μη ενδεδειγμένο χειρισμό ή κακή μεταχείριση του προϊόντος (λανθασμένη λειτουργία, πτώσεις, κτυπήματα κ.λπ.).

3. Ελαττώματα και βλάβες που προκαλούνται από μη ενδεδειγμένη χρήση του τηλεφώνου, ιδιαίτερα χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης που παρέχονται από τη Wiko (οι οποίες περιέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του τηλεφώνου σας).

4. Τροποποιήσεις ή επισκευές που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

5. Βραχυκυκλωμένες μπαταρίες, κατεστραμμένα ηλεκτρικά στοιχεία ή ενδείξεις βεβιασμένης εισχώρησης ξένων αντικειμένων.

6. Ελαττώματα που σχετίζονται με το γεγονός ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή συνδεθεί με εξοπλισμό ή λογισμικό που δεν έχει εγκριθεί από τη Wiko. Ορισμένα ελαττώματα ενδέχεται να οφείλονται σε ιούς εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από εσάς ή άλλον τρίτο σε υπηρεσίες, συστήματα υπολογιστών, άλλους λογαριασμούς ή δίκτυα. Τέτοιου είδους μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικής εισβολής (hacking), χρήσης επισφαλών κωδικών πρόσβασης ή με διάφορους άλλους τρόπους.

7. Οποιαδήποτε χρήση του προϊόντος πέραν αυτής για την οποία σχεδιάστηκε.

8. Χρήση ή σύνδεση με μη συμβατό ή κατεστραμμένο αξεσουάρ.

9. Έκθεση του προϊόντος σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, διάβρωση, οξείδωση, επαφή ή στενή γειτνίαση με τρόφιμα, υγρά, χημικά προϊόντα και, γενικά, οποιαδήποτε ουσία μπορεί να προξενήσει βλάβη στο προϊόν.

10. Σπασμένο κινητό τηλέφωνο ή κατεστραμμένο κάλυμμα, εμφανείς ενδείξεις κτυπήματος.

11. Ατυχήματα ή φυσικές καταστροφές ή οποιαδήποτε άλλα αίτια πέραν του εύλογου ελέγχου της Wiko, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, νερού, κεραυνού, πυρκαγιάς, απότομης υπέρτασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης κ.λπ.

12. Ενημέρωση λογισμικού εξαιτίας αλλαγών των ρυθμίσεων δικτύου.

13. Βλάβη της μπαταρίας εξαιτίας υπερβολικής φόρτισης ή/και μη τήρησης των συστάσεων και των οδηγιών σχετικά με τη χρήση και την ασφάλεια που περιέχονται στο εγχειρίδιο του προϊόντος.

14. Δυσλειτουργία του προϊόντος εξαιτίας μη ενδεδειγμένης εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος (άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία προορίζεται το προϊόν ή χρήση μη συμμορφούμενη με τα τεχνικά πρότυπα ή πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζονται στη χώρα όπου χρησιμοποιείται το προϊόν κ.λπ.).

15. Συντήρηση του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Wiko ή αμέλεια όσον αφορά τη συντήρηση του προϊόντος.

16. Άνοιγμα, τροποποίηση ή επισκευή του προϊόντος από οποιοδήποτε άτομο που δεν ανήκει στο προσωπικό εξουσιοδοτημένου κέντρου της Wiko, με χρήση ανταλλακτικών μη εγκεκριμένων από τη Wiko.

17. Παραποίηση, αλλαγή, καταστροφή ή αδυναμία ανάγνωσης του αριθμού IMEI, του αριθμού σειράς ή του κωδικού EAN του προϊόντος.


Άλλα πεδία που δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- Οποιοσδήποτε εξοπλισμός που δεν είναι γνήσιος.
- Έξοδα μεταφοράς και κίνδυνοι που συνδέονται με την παράδοση και την παραλαβή της συσκευής από τον τελικό πελάτη.
- Ανωτέρα βία, ατυχήματα (πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), κεραυνοί κ.λπ.


Η κάρτα SIM και το δίκτυο ή σύστημα (κινητής τηλεφωνίας ή άλλου τύπου) με τα οποία λειτουργεί το προϊόν σας προσφέρονται από ανεξάρτητο, τρίτο πάροχο. Βάσει των όρων της παρούσας εγγύησης, η Wiko αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης αναφορικά με τη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα, την κάλυψη, τις υπηρεσίες ή τη χωρητικότητα του δικτύου ή συστήματος (κινητής τηλεφωνίας ή άλλου τύπου). Η ευθύνη της Wiko και της εγκεκριμένης από αυτήν υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετά την πώληση περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο κόστος επισκευής ή/και αντικατάστασης της συσκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας Wiko, ή σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο ή/και το αξεσουάρ σας δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.wikomobile.com ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

*Θα πρέπει να φυλάσσετε το παραστατικό αγοράς.